ࡱ> <>;q` RbjbjqPqP8*:: zzzzzzzR R R 8 , L   B B B egggggg$hLR!zy B B y y zz 4y z z ey ezz zhR j0zB "d | B B B ^B B B y y y y R R zzzzzz 8RNx000959 8R{yN SNN gPlQSbDsQ|;mRU_h S2016-02 bDsQ|;mR{|+R %yr[[ax %Rg^O %ZSOǑ "N~fO %eS^O %o;mR %s:WS‰ %vQN SNUSMO TySNXTY TTDNXT TUS hprz 4 8 : V X b d f ꕂnXHHnHh(h:#CJOJQJaJo(*h(h*|B*CJOJQJ\]o(ph'h(h:#B*CJOJQJ\]ph$hB*CJOJQJ\]o(ph$hZB*CJOJQJ\]o(ph1h(h:#5B*CJ OJQJ\]aJ o(ph+hk5B*CJ OJQJ\]aJ o(ph$hkB*CJOJQJ\]o(ph*h(h:#B*CJOJQJ\]o(phr" 6 8 d  d$Ifgd:#  d$Ifgd:# d$Ifgd:#dpgd:#$dpXD2YD2a$gd:#dpXD2YD2gd:# ¬ؘuaR@>U#hfhnTCJKHOJQJ^Jo(h<CJKHOJQJ^Jo('h(hnTB*CJOJQJ\]ph*h(hnTB*CJOJQJ\]o(phh(h:#CJKHaJ'h(h:#B*CJOJQJ\]ph*h(hB*CJOJQJ\]o(ph*h(h:#B*CJOJQJ\]o(phh(h:#CJOJQJaJo(.hlhB*CJKHOJQJ\]o(ph ym[dd$1$If[$\$gd< d$Ifgd:#kd$$Ifl0 t t0644 lape2016t^4g27e NHS9:00 11:000WpNUlQSc_'YS N^lQSc_NXTY T;`~t R^ cNOyfN Hv ;`O^ Ng~v_bDsQ|;mR;NQ[N~ lQS2015t^^N~f 2015t^^~%N~0LNb_RRg02016t^^~%RTD,gЏ\OI{ebDNnUSY g lQSN~fPPTeg2016t^4g27e   6ymm d$Ifgd:#kd$$Ifl0 t t0644 lap (*,.468<>FNPRfhɶlɶVlC$h B*CJOJQJ\]o(ph*hE 8hL{B*CJOJQJ\]o(ph$hE 8B*CJOJQJ\]o(ph!hL{B*CJOJQJ\]ph$hL{B*CJOJQJ\]o(ph$hB*CJOJQJ\]o(ph$hnTB*CJOJQJ\]o(ph'h(hnTB*CJOJQJ\]ph*h(hnTB*CJOJQJ\]o(phh(hnTCJKHaJ68>Pymm d$Ifgd:#kdt$$Ifl0 t t0644 lapPRhymmam d$Ifgd< d$Ifgd:#kd+$$Ifl0 t t0644 lap&(068:JL^`DZzdzQzQzQzQzz='hhnTB*CJOJQJ\]ph$hB*CJKHOJ\]o(ph*hhnTB*CJKHOJ\]o(ph*hhB*CJKHOJ\]o(ph'h(hnTB*CJOJQJ\]phh(hnTCJKHaJ*h(hnTB*CJOJQJ\]o(ph$hE 8B*CJOJQJ\]o(ph$hnTB*CJOJQJ\]o(ph$h< B*CJOJQJ\]o(ph8ymm^^$d$Ifa$gd d$Ifgd:#kd$$Ifl0 t t0644 lap8:L`ymm d$Ifgd:#kd$$Ifl0 t t0644 lap`bh~ymm d$Ifgd:#kdV$$Ifl0 t t0644 lap`bfhrtvz|~ɶ󟗓h"jh"Uhb$hB*CJOJQJ\]o(ph$hnTB*CJOJQJ\]o(ph'h(hnTB*CJOJQJ\]ph*h(hnTB*CJOJQJ\]o(phh(hnTCJKHaJ~wrmkmkmkmkkrgd55gd9kd$$Ifl 0 t t0644 lap 6182P:p7. A!"#$%S $$If!vh5t5#vt#v:V l t065t5/ p$$If!vh5t5#vt#v:V l t06,5t5/ p$$If!vh5t5#vt#v:V l t065t5/ p$$If!vh5t5#vt#v:V l t065t5/ p$$If!vh5t5#vt#v:V l t065t5/ p$$If!vh5t5#vt#v:V l t06,5t5/ p$$If!vh5t5#vt#v:V l t06,5t5/ p$$If!vh5t5#vt#v:V l t06,5t5/ pJ@J :#cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A$ ؞k=W[SOBi@B nfhJ"t&M:,&Z-gN.B1P1255V67cS7E 8Q8%9X/:4:d:m:{<? =>0>6BmBoCGJDcKyJNAP!hQ[RS2SZSnT&aTXZ&[zX[m_bCijYjkli{n2prTuUu2v[ xyUyZ